Apix Messaging Oy

TAKAISIN


Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Apix Messaging Oy
Y-tunnus 2332748-7
Sinikalliontie 9
02630 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Veli-Matti Sahlberg
Apix Messaging Oy Oy
Säkkijärventie 3 B 4
02140 Espoo

veli-matti.sahlberg@apix.fi

3. Rekisterin nimi

Apix Messaging Oy:n (jäljempänä Apix) käyttäjärekisteri. Rekisteri Apixin sanomanvälityspalvelun verkkolaskutuksen automaattireitityksen yhteydessä käytettävistä sähköposti- ja verkkolaskuosoitteista ja yhteyshenkilöiden tiedoista näihin reititysosoitteisiin liittyen.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri mahdollistaa laskujen vastaanottamisen sähköisesti Apixin sanomanvälityspalvelusta.

Lisäksi rekisteritietoja käytetään myös Apixin asiakassuhteiden hoitoon, kehittämiseen ja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 22.4.1999/523 8 §:n 1 kohtaan ja tapahtuu rekisteröidyn yksiselitteisesti antamaan suostumukseen perustuen ja rekisteröidyllä on asiakassuhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

- Apixin sanomanvälityspalveluja käyttäviä yrityksiä tai yhteisöjä edustavan henkilön nimi ja sähköpostiosoite
- Postiosoite (yritys tai yhteisö)
- Y-tunnus
- Sähköpostiosoite (yrityksen tai yhteisön domainin alainen)
- Salasana (yritys tai yhteisö)

Mahdollisesti muita tietoja käyttäjän valinnan mukaan.

- puhelinnumero
- mahdollisesti muita vastaavia, yllämainittuihin tietoihin rinnastettavia tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan asiakkailta itseltaan näiden omaan suostumukseen perustuen palveluun rekisteröimisen yhteydessä ja asiakassuhteen jatkuessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin pitäjä ei luovuta rekisteritietoja ulkopuolisille. Mikäli rekisteritietojen luovutus tulisi tarpeelliseksi, niin ilman rekisteriin merkityn henkilön etukäteistä ja kirjallista suostumusta näitä tietoja ei luovuteta. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin käyttää asiakastietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin ja tiedottaakseen palvelusta. Tällainen tiedotus voi tapahtua myös siten, että rekisterinpitäjä ulkoistaa tämän toiminnon.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Ei manuaalista aineistoa.

B. Rekisteri sijaitsee Apixin hallinnoimalla tai käyttämällä palvelimella, jonka tietoturva pidetään korkealla tasolla. Rekisteriin pääsy on mahdollista rajatuille Apixin ja sen alihankkijoiden järjestelmän ylläpidosta vastaaville henkilöille.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Apix-palveluihin rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot Henkilötietolain 24-28 §:ien mukaisesti. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee osoittaa:
Apix Messaging Oy / Tarkastuspyynnöt
Sinikalliontie 9
02630 Espoo

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Apixin palveluihin rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista Henkilötietolain 29 § mukaisesti. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Korjaamispyyntö osoitetaan osoitteeseen:
Apix Messaging Oy / Korjaamispyynnöt
Sinikalliontie 9
02630 Espoo

11. Muut mahdolliset oikeudet

Apixin palveluihin rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten Henkilötietolain 30 §:ssä ja mahdollisissa muissa tapauksissa Henkilötietolain 25 §:ssä kerrotuilla perusteilla.

Käsittelykielto osoitetaan:
Apix Messaging Oy / Tarkastuspyynnöt
Sinikalliontie 9
02630 Espoo