Käyttöehdot

Apix Messaging Oy:n yleiset asiakassopimusehdot

Päivitetty 16.11.2022

1. Tausta

1.1 Nämä Yleiset Sopimusehdot (“Ehdot”) koskevat kaikkia Apix Messaging Oy:n (y-tunnus 2332748-7, “Toimittaja”) tarjoamia, kunkin sopimussuhteen osalta Palvelukuvauksessa tarkemmin kuvatun ohjelmiston (“Ohjelmisto”) toimitusta ja käyttöä. Ellei Palvelukuvauksessa ole toisin sovittu, Ohjelmisto toimitetaan tietoverkon välityksellä, näiden Ehtojen mukaisesti.

2 Määritelmiä

2.1 Näissä Ehdoissa Käyttäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka käyttää Ohjelmistoa.

2.2 Näissä Ehdoissa Asiakkaalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeudellista henkilöä, joka on tilannut Ohjelmiston käyttöoikeuden rekisteröitymällä käyttäjäksi, tilauksella tai muulla asiakassopimuksella tai, jota edustava Käyttäjä käyttää Ohjelmistoa.

2.3 Näissä Ehdoissa Ohjelmistolla tarkoitetaan Toimittajan tarjoamaa, valitussa Palvelukuvauksessa määriteltyä ohjelmistopalvelua.

2.4 Näissä Ehdoissa Hinnastolla tarkoitetaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa tai hinnastoja, joissa on määritetty toimitettavan Ohjelmiston tai palveluiden hinnat.

2.5 Näissä Ehdoissa Palvelukuvauksella tarkoitetaan sopimukseen liitteeksi otettua kuvausta tai kuvauksia Ohjelmiston tai palvelun toiminnallisuuksista, sisällöstä, palvelutasosta, käyttötarkoituksesta.

2.6 Näissä Ehdoissa Informaatiolla tarkoitetaan Asiakkaan Ohjelmistoon tallentamia tietoja ja tiedostoja. Käyttäjätieto on Ohjelmiston tallentamaa Käyttäjän ja Asiakkaan Ohjelmiston käyttöä kuvaavaa tietoa. Käyttäjätieto ja Informaatio ovat jäljempänä yhdessä Tiedot.

2.7 Näissä Ehdoissa Pakotteilla tarkoitetaan Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin, Suomen ja Yhdysvaltojen käyttöön ottamia pakotelakeja ja -määräyksiä, joilla kielletään liiketoimien tekeminen säännöksessä määriteltyjen henkilöiden tai yhteisöjen kanssa.

3 Ohjelmiston sisältö ja palvelutaso

3.1 Ohjelmiston sisältö on valitun Palvelukuvauksen mukainen.

3.2 Ohjelmiston käyttöohjeet ja käyttöympäristövaatimukset sekä asiakastuen ajantasaiset yhteystiedot ovat saatavilla valitusta Ohjelmiston tuoteversiosta riippuen Toimittajan internetsivulta, Ohjelmistossa tai pyydettäessä Toimittajalta.

3.3 Ohjelmisto voi muuttua sitä mukaa kun Toimittaja edelleen kehittää Ohjelmistoa. Toimittajalla on oikeus tehdä Ohjelmistoon muutos, joka (a) kohdistuu Ohjelmiston tuotantoympäristöön eikä vaikuta Ohjelmiston sisältöön tai palvelutasoon heikentävästi, (b) on tarpeen Ohjelmistoon kohdistuvan tietoturvauhan torjumiseksi, (c) johtuu laista tai viranomaismääräyksestä tai (d) ilmoitettuaan siitä Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen.

3.4 Toimittajalla on oikeus Käyttäjää tai Asiakasta kuulematta estää pääsy Ohjelmistoon, mikäli Toimittajalla on epäilys, että Ohjelmistoon tallennetaan sopimatonta Informaatiota, muiden käyttäjien Ohjelmiston käyttö voi vaarantua tallennetun Informaation johdosta tai näitä Ehtoja rikotaan.

3.5 Toimittaja pyrkii pitämään Ohjelmiston jatkuvasti käytettävissä, mutta voi keskeyttää Ohjelmiston käytön tai muuttaa Ohjelmiston sisältöä aina kun se nähdään tarpeelliseksi. Ellei Palvelukuvauksessa muuta palvelutasoista sovita, Toimittaja ei sitoudu Ohjelmiston spesifeihin palvelutasoihin eikä vastaa palvelutasojen mahdollisesta laskuista tai niiden seurauksista.  Toimittajalla on oikeus keskeyttää Ohjelmiston tarjoaminen muun muassa asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden johdosta tai turvallisuusuhkan johdosta tai lain tai muun viranomaisvaatimuksen tai -ohjeistuksen johdosta.

3.6 Toimittaja ei takaa, että Ohjelmisto on asiakkaan käytössä keskeytyksettä eikä sitä, miten tietoliikenne- ja internet-yhteyden tarjoava taho tai muu palvelun käyttöön vaikuttava kolmas taho tuottaa oman palvelunsa. Toimittaja pyrkii tiedottamaan huolto- ja ylläpitokatkoista mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen.

3.7 Ohjelmisto voi mahdollistaa tietojen siirron API- tai SFTP- rajapintaa (”Rajapinta”) hyödyntäen. Toimittaja voi muuttaa tai rajoittaa Rajapinnan käyttöä samoilla perusteilla kuin muutakin Ohjelmistoa.

Mikäli Ohjelmistoon yhdistetään Rajapintaa hyödyntäen ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita, Asiakas tekee ko. palveluntarjoajien kanssa erilliset sopimukset, joissa sovitaan palveluiden ehdot ja tietosuojakäytännöt. Toimittaja ei ole vastuussa näiden palveluiden käytöstä tai yhteensopivuudesta Ohjelmiston kanssa.

4 Tietosuojaehdot

4.1 Asiakas toimii sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä (”Rekisterinpitäjä” tai ”Asiakas”) niiden asiakkaitaan, työntekijöitään tai muita henkilöitä koskevien henkilötietojen osalta, joita Toimittaja (”Henkilötietojen Käsittelijä” tai ”Käsittelijä”) käsittelee palvelussa sen toteuttamiseksi (”Asiakkaan Henkilötiedot”). Rekisterinpitäjä on vastuussa Asiakkaan Henkilötiedoista ja niiden käsittelyn lainmukaisuudesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa kaikista tarvittavista toimenpiteistä ja kaikkien niiden oikeuksien, suostumusten ja valtuutusten hankkimisesta, voimassaolosta ja ylläpitämisestä, jotka ovat Henkilötietojen Käsittelijälle tarpeellisia palvelun toteuttamiseksi tämän kohdan 4. Tietosuojaehdot mukaisesti mitään lakia rikkomatta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaamatta. Asiakkaan Henkilötiedot ja käsittelyn yksityiskohdat on määritelty Seloste käsittelystä –dokumenteissa, jotka ovat saatavilla Ohjelmiston tuoteversiosta riippuen Toimittajan internet- tai asiakastukisivulta, Ohjelmistossa tai pyydettäessä Toimittajalta.

4.2 Henkilötietojen Käsittelijä vastaa siitä, että se käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja siten kuin on tarpeen palvelun toimittamisen ja tämän kohdan 4. Tietosuojaehdot noudattamisen kannalta. Asiakkaan Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän kohtuullisten kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Rekisterinpitäjä vahvistaa ohjeiden olevan tyhjentävästi kuvattuna tässä kohdassa 4. Tietosuojaehdot. Jos Rekisterinpitäjä antaa lisäohjeistusta Käsittelijälle Asiakkaan Henkilötietojen käsittelystä, Käsittelijällä on oikeus veloittaa tästä aiheutuvat lisäkustannukset ja tehdyt työt, jotka ovat tarpeen ohjeiden noudattamiseksi. Jos Henkilötietojen Käsittelijä ei pysty noudattamaan annettuja ohjeita, se ilmoittaa asiasta viipymättä Rekisterinpitäjälle, ja osapuolet yrittävät yhteisesti ratkaista asian tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos asiaa ei saada ratkaistua yhden (1) kuukauden kuluessa, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sitä palvelua koskeva sopimus, jonka mukaiseen Henkilötietojen käsittelyyn ohje liittyy kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Henkilötietojen Käsittelijä ilmoittaa viipymättä Rekisterinpitäjälle, jos sen käsityksen mukaan annettu ohje on sovellettavan tietosuojalainsäädännön vastainen.   

4.3 Edellä esitetyn rajoittamatta Toimittajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä on oikeus lainsäädännöllisissä rajoissa käyttää tarjotun palvelun ja Seloste Käsittelystä -dokumentin mukaisen Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä syntyneitä tietoja tarjotun palvelun ja siihen liittyvän toimintansa kehittämiseen (esim. toimintojen automatisointi), analysointiin ja arviointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin edellyttäen, että yksittäistä luonnollista henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa lopputuloksesta ja että Toimittajan luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita noudatetaan.

4.4 Henkilötietojen Käsittelijä pitää Asiakkaan Henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen tai heitä koskee soveltuva lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

4.5 Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit Rekisterinpitäjän ja Henkilötietojen Käsittelijän on toteutettava riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.  

4.6 Käsittelijä ilmoittaa Rekisterinpitäjälle Asiakkaan Henkilötietoja koskevasta tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä sen havaitsemisen jälkeen. Henkilötietojen Käsittelijä antaa Rekisterinpitäjälle olennaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä Rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Tiedot toimitetaan siinä laajuudessa kuin ne ovat Käsittelijän saatavilla ja tiedossa. Henkilötietojen Käsittelijä pyrkii korjaamaan sekä rajoittamaan loukkauksen aiheuttamia vaikutuksia.

4.7 Henkilötietojen Käsittelijä auttaa pyynnöstä ja kaupallisesti hyväksyttävillä ehdoilla Rekisterinpitäjää rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden täyttämisessä ottaen huomioon käsittelyn luonne ja Henkilötietojen Käsittelijän saatavilla olevat tiedot.

4.8 Pyydettäessä Henkilötietojen Käsittelijä toimittaa tarpeellisen selvityksen sovellettavan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta.

Toimittajalla on oikeus laskuttaa tässä kohdassa 4. Tietosuojaehdot mainitusta avustamisesta.

4.9 Kun Asiakkaan Henkilötietojen käsittely ei enää ole tarpeellista, Henkilötietojen Käsittelijä palauttaa kirjallisesta pyynnöstä Asiakkaan Henkilötiedot Rekisterinpitäjälle tai poistaa tiedot ja niiden kopiot. Kun Asiakkaan henkilötietojen tämän sopimuksen mukainen käsittely ei ole enää tarpeellista, Asiakkaalla on mahdollisuus ottaa itsenäisesti kopio palveluun tallennetuista Asiakkaan henkilötiedoista. Asiakkaan pyynnöstä Toimittaja tuhoaa Asiakkaan henkilötiedot ja antaa Asiakkaalle todistuksen tietojen tuhoamisesta, ellei henkilötietoja ole säilytettävä lainsäädännöstä johtuen. Edellä olevasta huolimatta Toimittajalla on oikeus säilyttää Asiakkaan Henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi sekä oikeutetun etunsa toteuttamiseksi kuten osoittaakseen, että palvelu on toimitettu osapuolten sopimalla tavalla.

4.10 Asiakas hyväksyy ja suostuu siihen, että Käsittelijän konserniyhtiöt voivat käsitellä Asiakkaan Henkilötietoja palvelun tuottamiseksi, ja että Henkilötietojen Käsittelijällä ja vastaavasti sen konserniyhtiöillä on oikeus käyttää alikäsittelijöitä Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyssä. Kunkin alikäsittelijän kanssa tehdään kirjallinen sopimus, jossa on soveltuvin osin tämän kohdan 4. Tietosuojaehdot mukaiset velvollisuudet Asiakkaan Henkilötietojen suojaamiseksi. Käytetyt alikäsittelijät on kuvattu Seloste käsittelystä –dokumenteissa. Henkilötietojen Käsittelijä ilmoittaa uudesta alikäsittelijästä Asiakkaalle ennen käsittelyn aloittamista.

Rekisterinpitäjällä on oikeus kirjallisesti vastustaa uuden alikäsittelijän käyttämistä kahden (2) viikon kuluessa ilmoituksesta asianmukaisilla tietosuojaan liittyvillä perusteilla. Tässä tapauksessa Henkilötietojen Käsittelijä jatkaa käsittelyä sovituilla ehdoilla siihen asti, kunnes (i) osapuolet ovat sopineet käsittelyn lopettamisesta ja Asiakkaan Henkilötietojen palauttamisesta Rekisterinpitäjälle tai siirtämisestä uudelle palveluntarjoajalle, tai (ii) osapuolet ovat sopineet käsittelyn jatkamistavasta ja siihen liittyvistä kustannuksista.  

4.11 Rekisterinpitäjä hyväksyy, että Asiakkaan Henkilötietoja voidaan käsitellä sellaisten alikäsittelijöiden toimesta, jotka ovat sijoittautuneet Rekisterinpitäjän kotimaan ulkopuolelle. Jos Asiakkaan henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Henkilötietojen Käsittelijä toteuttaa Rekisterinpitäjän puolesta asianmukaiset suojatoimet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja turvaamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen Käsittelijä voi esimerkiksi Rekisterinpitäjän puolesta tehdä sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi EU Komission hyväksymien tietosuo-jaa koskevien vakiolausekkeiden mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

4.12 Osapuolet toteavat nimenomaisesti, että Toimittaja käsittelee palvelun toimittamisen yhteydessä rekisterinpitäjänä henkilötietoja, jotka liittyvät Asiakkaan työntekijöihin ja päätöksentekijöihin (esim. Asiakkaan yhteyshenkilöt tai Ohjelmiston käyttäjät) tai muihin henkilöihin (esim. Ohjelmiston Tiedoissa esiintyvät henkilöt). Näitä tietoja käsitellään palvelun ylläpitoa, vianmääritystä, asiakaspalvelua, laskutusta, viestintää ja markkinointia sekä uusien palveluiden kehittämistä ja tarjoamista sekä muita vastaavia tarkoituksia varten (”Toimittajan Henkilötiedot”). Toimittajan Henkilötietoja kerätään eri lähteistä. Ne voivat muodostua palvelun käytön yhteydessä (esim. kirjautumiseen tai laskujen käsittelyyn liittyvät tiedot) tai sisältyä Ohjelmistossa käsiteltävään Informaatioon (esim. kirjanpitotositteen tieto). Toimittaja vastaa tässä kohdassa tarkoitetun käsittelyn lainmukaisuudesta. Osapuolet tiedostavat, että käsittely voi aiheuttaa velvollisuuksia sekä Asiakkaalle että Toimittajalle, kuten esimerkiksi velvollisuuden ilmoittaa käsittelystä niille henkilöille, joita Toimittajan Henkilötiedot koskevat. Tietoa Toimittajan Henkilötietojen käsittelystä on saatavilla verkkosivuillamme.   

4.13 Tietosuojalainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus), vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Toimittaja ei suoraan vastaa Asiakkaan Henkilötietoihin liittyviin rekisteröityjen tiedusteluihin tai pyyntöihin. Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle palvelun, joka mahdollistaa tarkistusoikeuden toteuttamisen. Palvelusta voidaan periä palvelumaksuja.

4.14 Rekisterinpitäjällä ja valvontaviranomaisella on sovellettavan tietosuojalain mukaisesti oikeus tehdä tarkastuksia varmistaakseen, että Käsittelijä noudattaa sopimuksessa määriteltyjä velvoitteita Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterinpitäjä voi tehdä tällaisen tarkastuksen kerran vuodessa. Tarkastuksen voi tehdä myös ulkopuolinen tarkastaja edellyttäen, että se sitoutunut sellaisiin luottamuksellisuusvelvoitteisiin, jotka kohtuudella ovat Käsittelijän hyväksyttävissä. Osapuolet sopivat hyvissä ajoin etukäteen tarkastuksen ajasta, laajuudesta, kestosta ja muista yksityiskohdista. Tarkastus on tehtävä siten, ettei se häiritse Henkilötietojen Käsittelijän liiketoimintaa tai loukkaa Käsittelijän sitoumuksia kolmansia osapuolia kohtaan (mukaan lukien, mutta rajoittumatta Käsittelijän muut asiakkaat, yhteistyökumppanit ja toimittajat). Rekisterinpitäjän on korvattava tarkastuksesta aiheutuvat kulut sopimuksen mukaisesti. 

5 Tunnistautumistiedot

5.1 Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Asiakas ja kaikki nimetyt Käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnukset, salasanansa ja muuttuvat salasanat huolellisesti ja erillään toisistaan. Asiakkaan tulee huolehtia, etteivät edellä mainitut tunnistautumistiedot joudu sivullisten haltuun. Mikäli tunnistautumistiedot ovat joutuneet, tai Asiakkaalla on syytä epäillä, että ne ovat saattaneet joutua sivullisen haltuun, Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä Toimittajalle Ohjelmiston asiattoman käytön estämiseksi. Toimittajalla on oikeus katkaista Ohjelmiston käyttö Asiakkaan ilmoitettua tunnistautumistietojen mahdollisesta joutumisesta sivullisen haltuun, kunnes uudet tunnistautumistiedot on otettu käyttöön.

5.2 Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä sitoumuksista ja muista toimista siihen saakka, kunnes Toimittaja on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta sivullisen haltuun ja Toimittajalla on ollut kohtuullinen aika estää Ohjelmiston käyttö.

5.3 Tunnistautumistiedot vastaavat Ohjelmiston edellyttämällä tavalla annettuna soveltuvin osin Asiakkaan allekirjoitusta.

5.4 Mikäli Käyttäjä on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, Asiakas vastaa kaikesta sen johdosta Toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

6 Toimittajan yleiset oikeudet ja velvoitteet

6.1 Toimittaja tuottaa Ohjelmiston Ehtojen mukaisesti, ammattimaisesti ja huolellisesti. Toimittajalla on oikeus sisällyttää avoimen lähdekoodin alaista ohjelmistoa Ohjelmistoon.

6.2 Toimittaja ilmoittaa viipymättä tietoonsa tulleesta seikasta, joka saattaa estää Ohjelmiston Ehtojen mukaisen käytön tai vaarantaa asiakkaan Informaation tietoturvan.

7 Asiakkaan yleiset oikeudet ja velvoitteet

7.1 Asiakkaalla on oikeus käyttää Ohjelmistoa Ehtojen mukaisesti sisäisessä toiminnassaan.

7.2 Asiakkaalla tai Käyttäjällä ei ole oikeutta jälleenmyydä tai muutoin jaella Ohjelmistoa kolmansille osapuolille.

7.3 Asiakas vastaa Ohjelmiston käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen sekä muun Ohjelmiston käyttöympäristön hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä Ohjelmiston käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa sen laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta Toimittajan toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaiseksi sekä Ohjelmiston soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen.

7.4 Ellei toisin ole sovittu, Ohjelmisto sijaitsee Toimittajan tai kolmannen osapuolen ylläpitämällä palvelinlaitteistolla. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Asiakas tai Asiakkaan nimetyt Käyttäjät eivät yritä kopioida Ohjelmistoa palvelimelta, tutkia, muuntaa tai kopioida Ohjelmiston lähdekoodia, muutoin häiritä Ohjelmiston toimintaa tai päästä luvattomalla tavalla käsiksi Ohjelmiston tietokantaan, asiakastietoihin tai muiden asiakkaiden tallettamiin tietoihin.

7.5 Asiakas ei saa sallia Ohjelmiston käyttöä sellaisesta maasta, joka on mahdollisten teknologian vientiä koskevien laillisten rajoitusten vastainen tai jossa Ohjelmiston käyttö olisi lain vastaista tai vaatisi minkäänlaista lupaa tai vakuutusta tai aiheuttaisi Toimittajalle tästä sopimuksesta tai Suomen laista poikkeavaa tai laajempaa vastuuta tai velvoitetta.

7.6 Asiakas on vastuussa Ohjelmiston käytöstä, Informaation sisällöstä ja Ohjelmistoa hyödyntäen tehdystä tiedonvaihdosta.

7.7 Asiakas vakuuttaa, että Asiakas, sen suorat ja epäsuorat osakkeenomistajat tai yhtiömiehet, ja sen ylimmät johtohenkilöt eivät ole Pakotteiden kohteena. Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Toimittajalle, mikäli olosuhteissa tapahtuisi sopimuskauden aikana muutos, jonka johdosta sen tässä antama vakuutus ei enää pitäisi paikkaansa. Riippumatta siitä, mitä on sovittu vastuunrajoituksista, Asiakas vastaa kaikista vahingoista, seuraamusmaksuista ja kuluista, joita Accountor-konserniin kuuluvalle yritykselle aiheutuu siitä, että Asiakkaan tässä antama vakuutus ei pidä paikkaansa tai siitä, että Asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa.

8 Käyttäjän yleiset oikeudet ja velvoitteet

8.1. Käyttämällä Ohjelmistoa Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja Käyttäjän ominaisuudessa. Ohjelmistoa voi käyttää vain täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen, asiakkaan valtuuttama henkilö ja näiden Ehtojen mukaisesti.

8.2 Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti eikä niitä saa paljastaa kolmansille osapuolille. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta Ohjelmiston käytöstä. Käyttäjä sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Toimittajalle salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä. Käyttäjä on Toimittajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Ohjelmiston käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen Palvelun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

8.3 Toimittajalla on tietoturvan ja Ohjelmiston käytettävyyden takaamiseksi oikeus katkaista Käyttäjän tietoliikenneyhteys Ohjelmistoon, mikäli Käyttäjä ei käytä auki olevaa Ohjelmistoa.

9 Ohjelmiston hinta ja maksuehdot

9.1 Ohjelmiston hinta ja maksuehdot ovat Toimittajan kulloinkin voimassaolevan, valittuun Palvelukuvaukseen liittyvän Hinnaston mukainen. Toimittajalla on oikeus tarkistaa hintaa ilmoittamalla siitä vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

9.2 Hintoihin sisältyvät kulloinkin voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti.

9.3 Laskuja koskevat huomautukset on tehtävä kymmenen (10) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

9.4 Mikäli laskua ei makseta eräpäivänä, kertyy viivästyneelle summalle voimassaolevan Korkolain mukaista viivästyskorkoa, kunnes Toimittajan koko saatava mahdollisine viivästyskorkoineen on suoritettu. Viivästyskorko lasketaan kullekin eräpäivän jälkeiselle viivästyspäivälle. Viivästyskoron lisäksi Toimittajalla on oikeus estää Ohjelmiston käyttö, kunnes kaikki Toimittajan saatavat Asiakkaalta on maksettu.

9.5 Asiakas on velvollinen maksuviivästyksien yhteydessä maksamaan lisäksi kohtuulliset saatavien muistutus- ja perimismaksut. Laskua koskevissa erimielisyystapauksessa riidaton osa laskusta on maksettava eräpäivään mennessä.

10 Immateriaalioikeudet ja asiakkaan aineisto

10.1 Ohjelmisto on yksistään Toimittajan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja niitä voi suojata tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Ohjelmistoon, teknologiaan tai sisältöön ei anneta Käyttäjälle muuta oikeutta kuin näistä Ehdoista ilmenevä Ohjelmiston käyttöoikeus. Näiden Ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää Toimittajan tai Ohjelmiston toiminimiä, logoja, domain-nimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Toimittajalla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta sille toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.

10.2 Ohjelmistoon tallennetun Informaation omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

10.3 Asiakas vastaa Käyttäjien Ohjelmistoon tallentamasta Informaatiosta ja siitä, että sillä on oikeus hyödyntää Informaatiota ja siitä ettei se loukkaa kolmannen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

10.4 Asiakas vastaa kaikista kuluista ja Toimittajalle tai sen konserniyhtiölle esitetyistä vaateista ja vaatimuksista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti Informaatiosta tai Asiakkaan näiden Ehtojen rikkomisesta. Toimittajalla on oikeus halutessaan puolustautua itse edellä mainittuja vaateita vastaan.

10.5 Ellei kohdan 4. Tietosuojaehdoista muuta johdu, Toimittajalla on oikeus käyttää Tietoja seuraavasti:

a) Toimittaja voi vapaasti koostaa ja luovuttaa konserniyhtiöille tai kolmansille Tietoja tilastollisten raporttien laatimiseen, Ohjelmiston parantamiseen, tietopalveluiden tuottamiseen sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin, siten ettei Tiedon lähteenä oleva yksittäinen Asiakas, Käyttäjä tai muu luonnollinen henkilö ole yksilöitävissä, tunnistettavissa tai jäljitettävissä suoraan tai epäsuorasti tuotetuista tilastoista, raporteista tai tietopalveluista.

b) Toimittaja voi Tietojen perusteella kohdentaa omia tai kolmansien tahojen palveluita Ohjelmiston sisällä yksittäiselle Käyttäjälle tai Asiakkaalle. Tässä yhteydessä Tietoja voidaan luovuttaa kyseiselle kohdennuksen perusteella palveluja tarjoavalle osapuolelle Asiakkaan erillisellä suostumuksella. Asiakas voi kuitenkin kieltää palveluiden kohdentamisen Ohjelmistossa.

c) Toimittaja voi käyttää käyttötietoja Ohjelmiston käytöstä laskuttamiseen ja markkinoinnin kohdistamiseen. Näitä käyttötietoja Toimittaja voi jakaa alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

d) Asiakkaan omista Tiedoista tuotettavien Asiakkaan taloudellisesta tilasta kertovien tietopalveluiden tuottamiseen ja Tietojen luovuttamiseen, ellei se kuuluu Palvelukuvauksessa kuvattuun Ohjelmiston sisältöön, vaaditaan Asiakkaan erillinen suostumus.

e) Toimittaja voi käsitellä ja luovuttaa kolmansille Tietoja, joista yksittäinen henkilö on tunnistettavissa, vain Asiakkaan mahdollisen ohjeistuksen ja henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

11 Vastuunrajoitus

11.1 Näissä Ehdoissa nimenomaisesti mainittujen vakuutusten lisäksi Toimittaja ei anna muita vakuutuksia Ohjelmiston tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuteen, Ohjelmiston laatuun, kolmannen oikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun liittyen.

11.2 Toimittaja ei vastaa Asiakkaan välillisistä vahingoista. Toimittajan enimmäiskorvauksen määrä kaikissa tapauksissa on Asiakkaan Ohjelmiston käytöstä Toimittajalle maksama vahingon tapahtumista edeltäneiden kahden kuukauden arvonlisäveroton kokonaishinta ja tämän sopimussuhteen aikana yhteensä enintään kymmenentuhatta (10.000) euroa.

12 Salassapito

12.1 Osapuolet tai heidän työntekijät tai konserniyhtiöt eivät saa käyttää tai ilmaista toisen osapuolen luottamuksellista tietoa kolmannelle muutoin kuin näiden Ehtojen mukaisesti. Osapuolten on käsiteltävä toisen osapuolen luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin ne käsittelevät omaa luottamuksellista tietoaan, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella.

12.2 Toimittajalla on oikeus mainita Asiakas referenssiluettelossaan.

13 Ylivoimainen este

13.1 Toimittajalla on oikeus siirtää toimituspäivää tai purkaa sopimus tai muuttaa Ohjelmistoa ilman että siitä aiheutuu seuraamuksia Toimittajalle, mikäli se on estynyt liiketoimintansa harjoittamisessa syystä, jota sillä ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on siitä riippumaton. Tällainen tapahtuma voi olla muun muassa sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energia-jakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo, Toimittajasta riippumaton häiriö tietoliikenneyhteyksissä tai muussa sähköisessä viestinnässä tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä Toimittajasta riippumaton syy. Mikäli viivästyksen aiheuttava syy jatkuu yli kolme (3) kuukautta, Asiakas on oikeutettu kirjallisesti irtisanomaan sopimuksen.

14 Voimassaolo ja irtisanominen

14.1 Tähän sopimukseen kuuluvat sen olennaisina osina seuraavat asiakirjat soveltamisjärjestyksessä lueteltuna: 1) Asiakassopimus tai sen korvaava tilaus- tai rekisteröintilomake tai kumppanuussopimus, 2) Palvelukuvaus, 3) Palvelukuvaukseen liitetyt erityisehdot, 4) Hinnasto, 5) Seloste Käsittelystä -dokumentit 6) nämä Ehdot.

14.2 Toimittaja voi muuttaa näitä Ehtoja ja muita voimassaolevia sopimusehtoja lainsäädännön, alan sopimuskäytäntöjen tai Ohjelmiston sisällön muuttuessa tai muusta Ohjelmistoon liittyvästä syystä. Käyttämällä Ohjelmistoa Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin voimassa olevan version. Asiakkaalle ehtojen muuttamisesta on ilmoitettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen niiden voimaantuloa Ohjelmiston yhteydessä tai erillisellä viestillä. Mikäli Asiakas ei hyväksy ehtojen muutosta, voi tämä irtisanoa sopimuksen enintään kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen eivätkä muutetut ehdot tule voimaan irtisanomisaikana.

14.3 Ellei osapuolet ole toisin sopineet, tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja Asiakas tai Toimittaja voi irtisanoa tämän sopimuksen kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Määräaikaiseksi sovittu Ohjelmiston käyttöoikeus on voimassa sovittuun määräaikaan saakka.

14.4 Osapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli (i) toinen osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai tulee pysyvästi maksukyvyttömäksi, tekee velkojia suosivia siirtoja tai toimenpiteitä tai (ii) toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta osapuolelta tästä huomautuksen.

14.5 Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus tai rajoittaa sen mukaisten velvoitteidensa toteuttamista, mikäli Toimittajalla on siihen Pakotteista johtuva perusteltu syy. Toimittaja ei vastaa vahingosta, jonka tällainen purkaminen tai rajoittaminen aiheuttaa.

14.6. Mikäli Asiakas ei käytä sellaista Ohjelmistoa, joka tarjotaan Asiakkaalle maksutta, katsotaan Palvelukuvauksessa täsmennetty Ohjelmiston käyttämättä jättäminen sopimuksen irtisanomiseksi. Ohjelmiston käyttöoikeus päättyy Asiakkaalta irtisanomisajan päätyttyä.

15 Yleiset ehdot

15.1 Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman toisen osapuolen kirjallista suotumusta. Toimittaja voi kuitenkin siirtää sopimuksen konserniyhtiölleen milloin tahansa tai kolmannelle yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan yhteydessä tai myytäessä olennainen osa niistä Toimittajan varallisuuseristä, joihin sopimus liittyy. Toimittajalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Asiakkaalle. Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tuottamisessa, ottaen huomioon kohdassa 4. sovitut tietosuojaehdot.

15.2 Tietyn ehdon pitäminen lain vastaisena, pätemättömänä tai sellaisena, että sitä ei voida saattaa voimaan, ei vaikuta muiden ehtojen tai koko sopimuksen lain mukaisuuteen, pätevyyteen tai voimaanpantavuuteen.  

15.3 Se, että osapuoli jättää käyttämättä jonkin tähän sopimukseen perustuvan oikeutensa, ei rajoita osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin.

15.4 Tämä sopimus ei muodosta minkäänlaista yhteisyritystä, työsuhdetta tai franchise-, edustus- tai muuta yhteenliittymää osapuolten välillä eikä oikeuta osapuolta edustamaan tai tekemään minkäänlaisia sitoumuksia, sopimuksia tai lupauksia toisen osapuolen puolesta.

15.5 Kaikki tähän sopimukseen liittyvät toiselle osapuolelle osoitetut tiedot ja ilmoitukset on toimitettava kirjallisesti (i)  kirjattuna kirjeenä, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen osapuolen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua postittamisesta, (ii) pikakirjeenä, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen osa-puolen tietoon kahden (2) päivän kuluttua postittamisesta, (iii) sähköpostilla, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen osapuolen tietoon kun se on lähetetty tai (iv) ilmoittamalla siitä Ohjelmiston yhteydessä. Tiedoksiannot tulee osoittaa viralliseen rekisteröityyn osoitteeseen tai muuhun ilmoitettuun osoitteeseen.

15.6 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettelyn paikkakunta on Helsinki ja menettelyn kielenä käytetään suomea. Välimiehen antama tuomio on lopullinen, molempia osapuolia sitova ja sen voi panna täytäntöön mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin. Osapuolella on oikeus hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä. Toimittajan vaatimuksesta rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.